Cánh Bay Fallen và Mirage Angel

Giao Diện Hợp Thành Cánh Bay Fallen và Mirage Angel

 

Vật phẩm điều kiện để hợp thành

 

- Sở hữu 4 loại cánh bên dưới không phải màu Hiếm hết (Màu chọn , Màu Hiếm và Chọn) sẽ đổi được cánh : "Fallen"

- Sở hữu 4 loại cánh đều là màu Hiếm sẽ đổi được cánh : "Mirage Angel" + "Fallen"

 

1. Cánh Butterfly (mở từ trứng Wheat)

2. Cánh Fantasy (mở từ trứng Sweet)

3. Cánh Peacok (mở từ trứng Lotus)

4. Cánh Phoenix (mở từ trứng Cooling)

   

Cánh Butterfly

  

Cánh Fantasy

 

Cánh Peacok

 

Cánh Phoenix

 

Hình Ảnh Cánh Bay Fallen và Mirage Angel

  

1. Cánh Fallen:

 

 

2. Cánh Mirage Angel:

  

Bạn cần hỗ trợ