Thời trang Charlotte


CÔNG THỨC HỢP THÀNH

THỜI TRANG CHARLOTTE

THỜI TRANG CHARLOTTE

Để hợp thành thời trang Charlotte cần có:

  • Thời trang Lucy
  • Thời trang Novem
  • Thời trang Icemon
  • Thời trang New Moon
  • Thời trang Elaine
  • Thời trang Warbler

Lưu ý:

- Nếu thời trang hợp thành là đồ hiếm sẽ hợp được 01 Charlotte Hiếm01 Charlotte Chọn

- Nếu thời trang hợp thành không phải là đồ hiếm (có chọn, có hiếm) sẽ hợp được 01 Charlotte Chọn

THỜI TRANG NAM

Thời Trang Hiếm: Trắng – Đen – Trắng Đen

Thời Trang Chọn: Aqua – Café – Đỏ - Hồng - Lam

THỜI TRANG NỮ

Thời trang hiếm: Trắng – Aqua – Phấn

Thời trang chọn: Champ – Đen – Đỏ - Lam - Tím

Bạn cần hỗ trợ