CLEAR SKY

Dùng "Mảnh Clear Sky" để hợp thành Nhóc Poo, Bé Poo, Dreams Rod và Hươu Cao Cổ.


 

 

Bạn cần hỗ trợ