CÔNG THỨC HỢP THÀNH

THỜI TRANG SUMMER NIGHT

Vật phẩm điều kiện để hợp thành Summer Night (thường):

Sở hữu 6 loại trang phục sau:

 • Trang phục Wheat (mở từ trứng Wheat)
 • Trang phục Sweet (mở từ trứng Sweet)
 • Trang phục Lotus (mở từ trứng Lotus)
 • Trang phục Cooling (mở từ trứng Cooling)
 • Trang phục Laurel (mở từ trứng Laurel)
 • Trang phục Mysterious (mở từ trứng Mysterious)


*Lưu ý: Chỉ hợp được 1 lần

Trang phục Wheat Nam màu thường (mở từ trứng Wheat)

Trang phục Wheat Nữ màu thường (mở từ trứng Wheat)

Trang phục Sweet Nam màu thường (mở từ trứng Sweet)

Trang phục Sweet Nữ màu thường (mở từ trứng Sweet)

Trang phục Lotus Nam màu thường (mở từ trứng Lotus)

Trang phục Lotus Nữ màu thường (mở từ trứng Lotus)

Trang phục Cooling Nam màu thường (mở từ trứng Cooling)

Trang phục Cooling Nữ màu thường (mở từ trứng Cooling)

Trang phục Laurel Nam màu thường (mở từ trứng Laurel)

Trang phục Laurel Nữ màu thường (mở từ trứng Laurel)

Trang phục Mysterious Nam màu thường (mở từ trứng Mysterious)

Trang phục Mysterious Nữ màu thường (mở từ trứng Mysterious)

Summer Night (thường)

Có 7 màu để chọn:

Summer Night Nam Thường

Summer Night Nữ Thường

Hợp thành Summer Night Hiếm (mặc định) và Hiếm (chọn)

Sở hữu 6 loại trang phục màu hiếm sau (màu hiếm của nam là Đen, Trắng và Đen-Trắng, màu hiếm của nữ là Aqua, Phấn và Trắng):

 • Trang phục Wheat (mở từ trứng Wheat)
 • Trang phục Sweet (mở từ trứng Sweet)
 • Trang phục Lotus (mở từ trứng Lotus)
 • Trang phục Cooling (mở từ trứng Cooling)
 • Trang phụcLaurel (mở từ trứng Laurel)
 • Trang phụcMysterious (mở từ trứng Mysterious)


*Lưu ý: Chỉ hợp được 1 lần

Trang phục Wheat Nam màu hiếm (mở từ trứng Wheat)

Trang phục Wheat Nữ màu hiếm (mở từ trứng Wheat)

Trang phục Sweet Nam màu hiếm (mở từ trứng Sweet)

Trang phục Sweet Nữ màu hiếm (mở từ trứng Sweet)

Trang phục Lotus Nam màu hiếm (mở từ trứng Lotus)

Trang phục Lotus Nữ màu hiếm (mở từ trứng Lotus)

Trang phục Cooling Nam màu hiếm (mở từ trứng Cooling)

Trang phục Cooling Nữ màu hiếm (mở từ trứng Cooling)

Trang phục Laurel Nam màu hiếm (mở từ trứng Laurel)

Trang phục Laurel Nữ màu hiếm (mở từ trứng Laurel)

Trang phục Mysterious Nam màu hiếm (mở từ trứng Mysterious)

Trang phục Mysterious Nữ màu hiếm (mở từ trứng Mysterious)

 

Summer Night Nam

Summer Night hiếm:

Summer Night Nữ

Summer Night hiếm:

 

 

Bạn cần hỗ trợ