Vật cưỡi Flying Pig


CÔNG THỨC HỢP THÀNH

- VẬT CƯỠI FLYING PIG

HỢP THÀNH FLYING PIG

Hợp thành từ 300 Mảnh Hồng Ngọc.

Gồm 2 màu hiếm (Đen, Trắng) và 3 màu chọn (Lam, Hồng, Vàng).

Bạn cần hỗ trợ