Thời trang Situko

THỜI TRANG SITUKO

CÔNG THỨC HỢP THÀNH

Công thức hợp thành:

  • Thời Trang Chunmus (nam)/ Ultrapure (nữ)
  • Thời Trang Muri
  • Thời Trang Dishi
  • Thời Trang Chiwi
  • Thời Trang Sinbe
  • Thời Trang Yunakira

Vật Liệu chọn hoặc vừa hiếm vừa chọn sẽ hợp được Vật Phẩm chọn.

Vật Liệu hiếm toàn bộ sẽ hợp được Vật Phẩm hiếm.

Thời Trang Chunmus (nam) và Ultrapure (nữ) (Trứng Phục Sinh)

Thời Trang Muri (Trứng Muri)

Thời Trang Dishi (Trứng 1-6)

Thời Trang Chiwi (Trứng Hasum)

Thời Trang Sinbe (Trứng Color T7)

Thời Trang Yunakira (Trứng Trung Thu 2015)

SITUKO

Thời trang nam: gồm 3 màu hiếm (Đen, Trắng, Đen Trắng) và 5 màu chọn (Lam, Đỏ, Tím, Hồng, Café).

Thời trang nữ: gồm 3 màu hiếm (Aqua, Trắng, Phấn) và 5 màu chọn (Lam, Đỏ, Tím, Đen, Champ).

Bạn cần hỗ trợ